This is an example of a HTML caption with a link.

LỊCH SỮ ĐỨC PHẬT

Huyền thoại Đản sinh

Đăng lúc: 23-04-2017 09:37:14 PM | Đã xem: 877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

VUA PHẬT VIỆT NAM

(Đề tài tham luận Hội thảo: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Thiền phái Trúc Lâm” Do trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội tổ chức ngày 27/11/2016 tại Thiền viện Sùng Phúc) - TT. Thích Thông Huệ -

Đăng lúc: 29-11-2016 10:15:31 AM | Đã xem: 1346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học
Đăng lúc: 24-11-2016 09:21:04 AM | Đã xem: 847 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học
Đăng lúc: 24-11-2016 09:12:35 AM | Đã xem: 881 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học
Đăng lúc: 24-11-2016 08:49:13 AM | Đã xem: 833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Lược Ý “Đắp Y Đội Mão” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền

Từ thuở năm vị Tỳ Kheo nơi vườn Nai đắc pháp, Tăng già Đạo Phật nơi trần thế ứng thân. Phật thuyết “Thiện Lai Tỳ Kheo” bậc cụ duyên đại đức liền thọ tâm giới đủ tướng Tỳ Kheo, còn trần thế chúng sanh tùy theo nghiệp cảnh nên ứng trí, lượng tâm nên có chổ không đồng. Tùy theo phước lực nên hiện báo, tướng thân ấy vậy mà có sự sai khác. Tăng đoàn Thánh phàm đồng cư nên cần tùy duyên độ chúng, Đức Phật tùy cơ thuyết giới dạy lập giới đàn nơi Kỳ Viên Tinh Xá để cho Tăng thọ giới Tỳ Kheo. Sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Tại Kỳ Viên ở Tây Thiên có Tỳ Kheo Lâu Chí thỉnh Phật lập giới đàn vì Tỳ Kheo mà truyền giới. Đức Như Lai cho lập đàn ở ngoài vườn phía đông nam của Tinh Xá, đây là giới đàn đầu tiên của Phật Giáo vậy.”

Đăng lúc: 23-08-2016 07:52:17 PM | Đã xem: 1049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

GIÁO LÝ VÔ NGÃ VÀ KHÁI NIỆM VỀ LINH HỒN

Bài Thuyết của Thích Hạnh Chơn

Đăng lúc: 19-06-2016 08:50:24 PM | Đã xem: 892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

NHỮNG HIỆN TƯỢNG SIÊU PHÀM TRONG VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Xin Giới thiệu bạn đọc, tìm đọc quyển sách này, để có thể thấy được sự vi diệu trong văn hóa Phật Giáo .........

Đăng lúc: 19-06-2016 08:43:06 PM | Đã xem: 1014 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

TƯỢNG PHẬT NGỌC

TƯỢNG PHẬT NGỌC CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI ( Gọi tắc là PHẬT NGỌC )

Đăng lúc: 09-06-2016 08:54:56 PM | Đã xem: 947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

NHÂN QUẢ - ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN TRONG ĐỜI SỐNG

Cuộc đời chúng ta hạnh phúc, khi co`1 những hành động tốt, là nhân để tạo ra hạnh phúc ......

Đăng lúc: 04-06-2016 04:46:10 PM | Đã xem: 889 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Phật Học

Bài giảng của Hòa Thượng Thích Trí Quảng về nuôi dưỡng niềm tin

Đăng lúc: 04-06-2016 04:27:08 PM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật

Đăng lúc: 18-04-2016 03:45:04 PM | Đã xem: 924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Truyện thiền

Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.

Đăng lúc: 04-04-2016 07:00:08 PM | Đã xem: 942 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Thập Nhị Nhân Duyên

Thập nhị nhân duyên là phép tu hành của Duyên giác thừa, phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật, cho đến luân hồi, đều do nhân duyên mà phát khởi, nhân duyên hội họp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt, sự thất vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:52:07 PM | Đã xem: 1036 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Luận về Nhị đế

Nhị đế là một luận đề rất căn bản trong Phật pháp. Mục đích của Phật pháp là dẫn dắt chúng sanh chuyển mê khải ngộ, mà phương pháp dẫn đạo là lấy nhị đế làm gốc, cho nên cần phải hiểu Nhị đế một cách xác thực. Chương Nhị đế do các đại Sư Gia Tường, Khuy Cơ soạn, các tông phái khác cũng rất xem trọng. Trung luận ghi : “Chư Phật căn cứ vào Nhị đế thuyết pháp độ chúng sanh, đó là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Nếu người không biết phân biệt Nhị đế thì sẽ không nhận được nghĩa chân thật của Phật pháp”. Luận theo giáo nghĩa thì đức Phật dùng phương thức nhị đế để thuyết pháp độ chúng sanh, cho nên nếu không biết Nhị đế một cách xác thật thì không thể hiểu rõ Phật pháp. Luận Thập Nhị Môn ghi: “Nếu không biết Nhị đế thì sẽ không biết lợi mình, lợi người và cùng lợi”. Người tu học Phật pháp không ngoài mục đích lợi mình, lợi người và cùng lợi. Cho nên có thể thấy việc tu học Phật pháp cần phải lý giải rốt ráo Nhị đế.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:48:13 PM | Đã xem: 1013 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Bát Chánh Đạo

Chúng ta quen gọi là Bát Chánh Đạo, nhưng thật ra, cụm từ Pāḷi nghĩa là Bát Đạo (Aṭṭhaṅgikamagga) hay Bát Thánh Đạo (Ariyaṭṭhaṅgikamagga); tất cả chúng đều chỉ Sự Thật Về Con Đường Đi Đến Nơi Diệt Khổ (Dukkha Nirodhamaggasacca), tức là Đạo Đế. Nó có 8 chi phần: Chánh Kiến (sammādiṭṭhi), Chánh Tư Duy (sammāsankappa), Chánh Ngữ (sammāvāca), Chánh Nghiệp (sammākammanta), Chánh mạng (sammā-ājīva), Chánh tinh tấn (sammāvāyāma), Chánh Niệm (sammāsati), Chánh định (sammāsamādhi).

Đăng lúc: 04-04-2016 06:41:42 PM | Đã xem: 916 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Tứ diệu đế

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thât rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:36:43 PM | Đã xem: 937 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Xây dựng ngôi nhà tình thương đích thực

Mỗi người trong chúng ta đều đang cố gắng đi tìm cho mình một ngôi nhà đích thực. Chúng ta biết rằng ngôi nhà đó đang ở trong ta và với năng lượng chánh niệm, ta có thể trở về mái ấm đích thực của mình ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Tăng thân cũng là nhà chúng ta.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:28:55 PM | Đã xem: 933 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Hoa trái người xuất gia

Phật tánh có vô thường hay không? Phật tánh là một ý niệm, và ý niệm đó được thành lập bằng một ý niệm khác là chúng sinh tánh. Một bên là phàm (worldlyness) còn một bên là thánh (holiness), không có phàm thì không có thánh. Cũng như sen với bùn, không có bùn thì không thể làm ra bông sen.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:23:49 PM | Đã xem: 1015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Nghệ thuật yêu thương

Thật ra nếu không yêu thương thì làm sao sống được? Xã hội bây giờ có nhiều người tự tử, trong đó có rất nhiều người trẻ, đó là vì họ không có khả năng thương yêu. Thương yêu trước hết là thương yêu cuộc đời. Phải yêu cuộc đời thì mới sống được. Cuộc đời ở trong cơ thể mình, trong tim mình, ở xung quanh mình. Chán đời thì không sống được. Vì vậy chúng ta phải thực tập “yêu đời”. Sự sống là một cái gì rất quý giá.

Đăng lúc: 04-04-2016 06:19:58 PM | Đã xem: 895 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật học

Các tin khác

 

Hình ảnh

Chùa Sùng Ân 1
Chùa Sùng Ân 2
Chùa Sùng Ân 3
Trường TC Phật Học

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoninhthuan.com.vn?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 972
  • Tháng hiện tại: 4478
  • Tổng lượt truy cập: 2359237