This is an example of a HTML caption with a link.

KẾ HOẠCH ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỨC TẠNG

Đăng lúc: Thứ ba - 09/08/2016 08:26 - Người đăng bài viết: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Ninh thuận
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH NINH THUẬN                                                                       Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
                   BAN TRỊ SỰ                                                                                      --–¬—--
            -----oOo-----                                                                                                         
           Soá:…………./CV.BTS.NT                                               Ninh Thuận  01  Tháng 05 Năm2016
V/v kế hoạch Tổ chức Đại Giới đàn
           PL.2560 – DL.2016

KẾ HOẠCH
Về việc Tổ chức Đại giới đàn “ĐỨC TẠNG - 2016
 
 
      Kính thưa quý Ban!
            Để tạo điều kiện cho Tăng –Ni trong tỉnh có đủ Giới phẩm trong việc tu học, trang nghiêm tự thân và trang nghiêm Giáo Hội.
            - Căn cứ Điều 31,32,33,34,35 và 36 Chương VII –Nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quy định về các nguyên tắc tổ chức Đại Giới Đàn.
            - Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 22-12-2015  Tổng kết Phật sự năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận  về việc thống nhất Tổ chức Đại Giới Đàn “ĐỨC TẠNG” PL.2560 –DL.2016 của GHPGVN-Tỉnh Ninh Thuận.
            - Căn cứ chương trình hoạt động Phật Sự năm 2016 của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận.
            - Căn cứ công văn số 041/CV.HĐTS, ngày 25-01-2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại giới đàn ĐỨC TẠNG – 2016.
          - Căn cứ công văn số: 958/ SNV-BTG ngày 05-4-2016 của Sở Nội Vụ - Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Thuận V/v chấp thuận Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh tổ chức Đại giới Đàn Đức Tạng.
          Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch tổ chức Đại giới đàn như sau :
 
I . BAN CHỨNG MINH- BAN TỔ CHỨC:
 
            1 . BAN CHỨNG MINH        
                        - Hòa Thượng Thích Trí Quảng
                        - Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn
                        - Hòa Thượng Thích Thiện Pháp
                        - Hòa Thượng Thích Giác Toàn
                        - Hòa Thượng Thích Thiện Tánh
                        - Hòa Thượng Thích Đồng Tâm
                        - Hòa Thượng Thích Minh Thông (Tp.HCM)
                        -  Hòa Thượng Thích Như Thanh
                        - Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
            2. BAN TỔ CHỨC:
                        Trưởng ban: Thượng Tọa Thích Hạnh Thể
                        Phó ban:       Đại Đức Thích Hạnh Huệ
                        Phó ban:       Đại Đức Thích Minh Tánh
                        Phó ban:       NT. Thích Nữ Diệu Tâm
                        Phó ban:       NT. Thích Nữ Mỹ Đức         
                        Chánh Thư ký: Đại Đức Thích Đồng Niệm
                        Phó Thư ký:  Đại Đức Thích Thiện Ngộ
                        Ủy Viên Thư ký:  Đại Đức Thích Thông Ngộ
            - Các ủy viên:
            Thượng Tọa Thích Thiện Niệm, Đại Đức Thích Thông Tánh, Đại Đức Thích Nguyên Kính, Đại Đức Thích Pháp Tạng, Đại Đức Thích Tâm Ngọc, Đại Đức Thích Nguyên Thọ, Đại Đức Thích Tánh Hạnh, Đại Đức Thích Quảng Giác, Đại Đức Thích Phước Bửu, Đại Đức Thích Hạnh Luân, Đại Đức Thích Hạnh Từ, Đại Đức Thích Thông Quang, Đại Đức Thích Thông Thuận, Đại Đức Thích Pháp Quang, Đại Đức Thích Nguyên Huấn, Đại Đức Thích Hạnh Tường, Đại Đức Thích Chơn Chánh , Đại Đức Thích Giác Từ.
 Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ Thái,Ni Sư Thích Nữ Liên Thắng, NS. Thích Nữ Thông Liên, NS. Thích Nữ Đức Hải, NS. Thích Nữ Diệu Bảo, NS. Thích Nữ Diệu Mãn, NS. Thích Nữ Diệu Thắng, NS. Thích Nữ Diệu Nguyện, SC. Thích Nữ Chơn Hiền, SC. Thích Nữ Chơn Nhân, SC. Thích Nữ Đức Thịnh, SC. Thích Nữ Như Chơn.
 
            3 . CÁC TIỂU BAN :
 
3. 1. TIỂU BAN NỘI DUNG :
            - Đại Đức Thích Hạnh Huệ- Đại Đức Thích Minh Tánh- Đại Đức Thích Thiện Ngộ- Đại Đức Thích Pháp Tạng- ĐĐ. Thích Hạnh Từ- ĐĐ .Thích Pháp Quang- ĐĐ .Thích Thông Thuận- ĐĐ .Thích Thông Ngộ - ĐĐ. Thích Giác Nguyên, Cư Sĩ Võ Tấn Khanh, SC. TN Như Chơn, Cư Sĩ Võ Tấn Khanh.
 
3. 2.  TIỂU BAN TIẾP TÂN :
            - Đại Đức Thích Thông Tánh- Đại Đức Thích Tâm Ngọc, Đại Đức Thích Nguyên Kính
, Đại Đức Thích Nguyên Thọ, Đại Đức Thích Tánh Hạnh, Đại Đức Thích Quảng Giác- Đại Đức Thích Pháp Tạng, Đại Đức Thích Phước Bửu,
            Ni Trưởng Mỹ Dung- Ni Trưởng Mỹ Thái- Ni Trưởng Liên Lý- Ni sư Thông Liên- Ni Sư Diệu Nguyện , SC. Thích Nữ Đức Thịnh
3. 3.  TIỂU BAN NGHI LỄ :
            - TT. Thích Thiện Niệm- Thành viên Ban Nghi Lễ Phật Giáo tỉnh
 
3. 4. TIỂU BAN TRẦN THIẾT
            - Đại Đức Thích Minh Tánh- Đại Đức Thích Hạnh Từ- Đại Đức Thích Thông Ngộ- Đại Đức Thích Pháp Quang- Đại Đức Thích Thông Thuận
 
3.5. TIỂU BAN THÔNG TIN & BÁO CHÍ :
            - Đại Đức Thích Đồng Niệm- Thành viên Ban Thông Tin – Truyền Thông , Ban Văn Hóa Phật Giáo tỉnh Ninh Thuận
3.6.  ÂM THANH ÁNH SÁNG :
            - Đại Đức Thích Thông Thuận
 
3.7.  TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN :
            - ĐĐ. Thích Minh Tánh - ĐĐ. Thích Thông Thuận
 
3. 8. TIỂU BAN CUNG NGHINH :
- ĐĐ Thích Giác Nguyên  (chịu trách nhiệm) và Tăng sinh Trường TCPH tỉnh Ninh Thuận
 
3. 9. TIỂU BAN TRI CHUNG TRI CỔ & HƯƠNG ĐĂNG :
- ĐĐ. Thích Vạn Hiển - Tăng sinh Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh Ninh Thuận
 
3. 10. THỊ GIẢ :
– ĐĐ. Thích Chúc Hiển - Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh Ninh Thuận
 
3. 11.  ẨM THỰC :
            Chùa Sùng Ân- Chùa Diệu Nghiêm, Chùa Bửu Vân - ĐĐ. Thích Giác Sáng , ĐĐ Thích  Minh Thông, Phật Tử Liên Hoa tại Tuy Phong Bình Thuận
 
3. 12. HÀNH ĐƯỜNG:
            Phật tử chùa Sùng Ân, chùa Diệu Nghiêm, Chùa Linh sơn (Hò Rò), Phổ Đà Sơn, Chùa Bửu Vân
 
3. 13. TIỂU BAN TIẾP LỄ:
- ĐĐ. Thích Thông Lợi- NS. Thích Nữ Liên Thắng, SC. TN. Như Chơn, SC. TN Lệ Hòa, SC. TN Chơn Huy.
 
3. 14. TIỂU BAN Y TẾ :
            NT. TN Mỹ Đức (chịu trách nhiệm)
3. 15. TIỂU BAN TRẬT TỰ :
            - Quý vị Phật tử chùa sùng ân – (mời  Dân quân Tự vệ Phường Phủ Hà trợ giúp)
13. 6 .  BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH
                        Đại Đức Thích Minh Tánh, Đại Đức Thích Thông Tánh, Đại Đức Thích Tâm Ngọc, Đại Đức Thích Nguyên Thọ, Đại Đức Thích Tánh Hạnh, Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ Thái, SC. Thích Nữ Đức Thịnh.
3. 17 . THỦ QUỸ
                        ĐĐ. Thích Thông Lợi-  SC. TN Như Chơn
 
4. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI :
 
4. 1. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:
- Phải hội đủ các quy định theo điều 34, chương VII- Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN.
          - Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 2 năm và được Trung Ương GHPGVN cấp chứng điệp thọ giới.
          - Có trình độ Trung cấp Phật học, Phổ Thông Trung Học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
     Đặc biệt giới tử trên 60 tuổi đến 70 tuổi trí hóa còn minh mẫn sáng suốt có nhu cầu thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, phải dự thi khảo hạch đầy đủ, phải thuộc (Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn, Lăng nghiêm) và 04 bộ luật Trường hàng (các Thiền viện chỉ cần thuộc Hồng Danh và Lăng Nghiêm). Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
     Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định tại mục 1 đến mục 6 điều 34 Nội quy Ban Tăng sự.
     Đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.
-          Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới
4.2. Sa di, Sa di Ni :
- Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia, tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
           - Giới tử trên 60 tuổi miễn khảo hạch, nhưng phải thuộc 02 thời công phu và 02 bộ luật Trường hàng. Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
          - Thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
          - Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
 
4.3. Thức xoa Ma na :
          - Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm được Trung Ương GHPGVN cấp.
          - Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
          - Giới tử trên 60 tuổi miễn khảo hạch, nhưng phải thuộc 02 thời công phu và 04 bộ luật Trường hàng. Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
          - Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
          - Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
 
4.4. Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh)
     Thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định từ mục 1 đến mục 7 điều 35 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; đối với Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.
 
4.5. Đối với Phật giáo Khất sĩ:    
     Đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.
 
5. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM :
         5.1- Thời gian : Đại Giới Đàn được tổ chức vào các ngày 8-9-10 Tháng 8 năm Bính Thân (nhằm ngày 8-9-10 tháng 9 năm 2016)
            5.2. Địa điểm:
-         Khai mạc, Bế mạc, Truyền giới Tỳ Kheo, Sa Di, Bồ Tát , Thập Thiện tại chùa Sùng Ân, 56 đường 21 tháng 8, P. Phủ hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
-         Truyền giới Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di Ni tại chùa Diệu Nghiêm số 54 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
        -  Toàn thể giới tử Tăng Ni phải có mặt tại địa điểm trên vào 07 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm Bính Thân (8-9- 2016) để làm thủ tục nhập Đàn giới, buổi chiều dự thi vấn đáp giáo lý.
         b)- Địa điểm nghỉ ngơi của Giới Sư:
             Giới sư Tăng: chùa Sùng Ân - Giới sư Ni: Chùa Diệu Nghiêm
         c)- Địa điểm thi vấn đáp và khảo sát giáo lý : Giới tử tăng tại chùa Sùng Ân, Giới tử ni tại chùa Diệu Nghiêm.
         d)- Địa điểm nghỉ ngơi : Giới tử tăng tại chùa Sùng Ân, Giới tử ni tại chùa Diệu Nghiêm
 
             3/ Số Lượng: dự kiến 500 giới tử (bao gồm Tăng- Ni và Phật Tử)
 
6  . THỦ TỤC HỒ SƠ:
            6.1. Tăng Ni trong tỉnh (Tăng Ni thường trú và Tăng Ni có đăng ký tạm trú tu học, đăng ký danh bộ tại các Tự Viện)
     a/. Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni :
          - 03 bản: Đơn xin thọ giới
          - 03 bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)
          - 03 bản sao: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có thị thực (nếu dưới 30 tuổi).
          - 03 bản sao: Chứng điệp thọ giới Sa Di, Thức Xoa có thị thực của Ban Trị Sự.
           - 03 bản sao CMND (có thị thực)
           - 04 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng nền trắng, ghi tên phía sau hình)
          -  03 Giấy khám sức khỏe
     b/. Giới tử Sa Di, Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni:
 
          - 03 Bản: Đơn xin thọ giới
           - 03 Bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)
           - 03 Bản sao: Chứng chỉ học lực phổ thông cơ sở hoặc tương đương (có thị thực)
          - 03 Bản sao CMND (có thị thực)
             - 04 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng nền trắng, ghi tên phía sau hình)
          - 03 Bản sao giấy chứng nhận xuất gia- có thị thực (nếu sa di- sa di ni))
          -  03 Bản sao chứng điệp thọ giới Sa di- có thị thực (giới tử thọ thức xoa)
          -  03 Giấy khám sức khỏe
            6.2. Tăng Ni ngoài tỉnh :
     Tăng- Ni ngoài tỉnh  xin thọ các giới, thủ tục như trên, nhưng phải có giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nơi cư trú, và có ý kiến của Ban Tôn Giáo – Sở Nội Vụ nơi cư trú.
 
7. TÀI CHÁNH :
         Dự trù cho công tác Đại giới đàn “ĐỨC TẠNG 2016” khoảng 800.000.000 đồng.
         Ban tổ chức chịu trách nhiệm các chi phí lễ tạ giới sư Tăng, giới sư Ni, phát thưởng cho giới tử thi khảo hạch có thứ hạng cao, chi phí trần thiết giới trường.
                Khi phát hành, nộp hồ sơ giới tử miễn nộp tiền
 
         * Ngày 01-2-2016 VP Ban Trị sự Phật giáo tỉnh soạn thảo kế hoạch Đại giới đàn trình phiên họp.
         * Công tác tổ chức Giới đàn, do Ban tổ chức phụ trách điều hành tổng hợp.
         * Những văn kiện: Kế hoạch tổ chức Đại giới đàn, chương trình, xướng ngôn, bài diễn văn khai mạc, diễn văn cảm tạ bế mạc, Báo cáo tổng kết Đại giới đàn, tạ pháp, in thiệp thỉnh, thư mời, - Biên soạn cung văn thanh quy - Cung an chức sự - Thành lập Ban cung nghinh Chư Tôn chứng minh quang lâm Giới đàn,  do Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh và  Ban nội dung phụ trách.
         * Phần soạn thảo bài thi, bài phát nguyện của Giới tử, tổ chức truyền giới, thi cử khảo hoạch do Ban Giám khảo phụ trách .
         * Phần thỉnh chứng minh, giới sư Tăng do Ban tổ chức Giới đàn đi thỉnh chịu trách nhiệm – Thỉnh giới sư Ni do Ban tổ chức Giới đàn ni chịu trách nhiệm
            *. Đăng đàn chấn tế  do Ban Nghi lễ chịu trách nhiệm .
         * Hướng dẫn giới tử đến giới trường, thọ giới, cầu thọ giới, Ban Dẫn thỉnh chịu trách nhiệm
            *. Sắp xếp cho giới tử tụng niệm nghỉ ngơi, ổn định giới tử do Ban Quản giới tử, chịu trách nhiệm .
          * Phương tiện đưa rước thập sư do Đại Đức Thích Thiện Ngộ- Đại Đức Thích Nguyên Thành, ĐĐ. Thích Thị Khả, ĐĐ. Thích Nguyên Huấn, ĐĐ. Thích Thiện Lý.
                 Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức nhiều phiên họp bàn công tác chuyên môn công tác tổ chức Đại giới đàn ĐỨC TẠNG 2016: thông báo số báo danh giới tử thọ các giới - bổ sung Phật sự trong bản kế hoạch - viết thiệp thỉnh Ban tổ chức, Ban chức sự, Giới sư, Giám khảo, Quản chúng, thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, thư mời Phật tử - mời cơ quan chức năng tham dự ngày khai mạc (thiệp mời phải gởi trước 1 tháng).
         Trên đây là sinh hoạt hoằng giới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận trong năm 2016. Là sinh hoạt Phật sự quan trọng, xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni hoan hỷ phát bồ đề tâm tham gia Phật sự, giúp cho Đại giới đàn thành công viên mãn .
 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT .
 
Nơi nhận:
- Hội đồng Trị sự GHPGVN;                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
- Ban Tăng sự TW GHPGVN;                                        GHPGVN TỈNH NINH THUẬN
“kính báo cáo”                                                  TRƯỞNG BAN KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
- UBND - BDV/TU tỉnh Ninh Thuận
- UBMTTQVN- BTG tỉnh Ninh Thuận;
- Phòng PA 88; “tri tường và giúp đỡ”;
- Thành viên BTS Phật giáo tỉnh;            
- BTS PG huyện, thị, thành;                                              
 “tri tường và mời tham gia Phật sự”                             THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH THỂ
-          Lưu.
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết